Llengües

Ja ha sortit la convocatòria dels ajuts PUA 2017

Ja ha sortit la convocatòria dels ajuts PUA 2017

Ja han sortit la convocatòria dels ajuts PUA 2017. Estarà oberta fins el pròxim 2 d’agost.

Us adjuntem un parell d’enllaços amb  informació respecte a requisits, tràmits i sol·licitud, així com un resum.

 

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-del-Programa-datencio-social-a-les-persones-amb-discapacitat-PUA

 

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/registre.jsp?departament=19774&ambit=&comarca=&municipi=&cp=&cercar.x=40&cercar.y=5

 

Nota: encara no es disposa del catàleg de productes per al 2017, us el farem arribar tan aviat disposem d'ell.

 

Telèfon d’informació PUA: 93 567 52 43 (gestió/tramitació)

· Les sol·licituds s’han de presentar en el formulari de sol·licitud que es facilita a les dependències del Departament de Treball, Afers Socials i Família (treballiaferssocials.gencat.cat/registres) o a través d’Internet a la web del Departament treballiaferssocials.gencat.cat/ca/formularis. Per a més informació: www.gencat.cat/bsf

· Termini de presentació de sol·licituds és el 2 d’agost del 2017.
· Cal tenir la residència legal a Catalunya (durant 5 anys, i residir-hi els dos últims anys).

· Tenir el certificat de discapacitat igual o superior al 33% (reconegut abans dels 65 anys). En tot cas, haver presentat la sol.licitud de valoració o de revisió del grau abans de la publicació d’aquesta ordre de convocatòria.

· En el cas de tractar-se de menors d’edat, fotocopia del DNI/NIF o NIE de la persona que actua com a tutor o tutora, i en el cas de majors d’edat amb incapacitació legal, fotocopia del DNI/NIF o NIE de la persona que actua com a tutor o tutora i fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, de la sentència d’incapacitació i nomenament de tutor.

· S’ha de tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% o,

· Documents a presentar: són específics a cada tipus de demanda.

· Es pot presentar un pressupost o una factura (any de la convocatòria 2017).

· El termini màxim per emetre i notificar la resolució, degudament motivada, és de 6 mesos a partir de la data de la finalització del termini de presentació de sol.licituds.

· Transcorregut el termini establert a l’apartat anterior sense que s’hagi notificat una resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol.licituds per “silenci administratiu”.

· La resolució es notificarà a les persones interessades per correu certificat.

· En cas d’endossament del pagament.

a) Fotocòpia DNI/NIE de la persona o del NIF que cobra la prestació.

b) Document d’autorització de cobrament degudament emplenat.

c) Sol.licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya a creditors, degudament emplenada i sense cap esmena, de la persona o entitat que cobra la prestació.

Els documents b) i C) es facilitaran a les dependències del Depart. De Benestar i Família:

www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/registres o a través d’Internet, al web www.gencat.cat/docs/bsf/02_Tramits/formularis/99231.pdf.

http://www20gencat.cat/docs/economia/70_Economia_SP_Tresoreria/arxius/trans_banc_area_sepa.doc

· Es tenen en compte els ingressos.

· Els programes de Serveis que sortien publicats en aquesta convocatòria en anys anteriors s'han de demanar mitjançant la sol·licitud de valoració del grau de

Dependència:

Ø Atenció domiciliària / Atenció personal.

Ø Acolliment en residència, centre de dia, etc.)

· Els ajuts per a Tractaments (rehabilitació del llenguatge, fisioteràpia i psicomotricitat) no són objecte d'aquesta convocatòria (amb l’aprovació de la Cartera de Serveis Socials 2008-2009, que determina el conjunt de prestacions que ha de prestar la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública).

Col·laboradors