Llengües

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA

ESTATUTS

Tal i com estableixen els nostres estatuts els òrgans d’administració i govern de la federació són:

  • L’ Assemblea General: Pot ser de caràcter ordinari o extraordinari. L’assemblea ordinària es reuneix un cop l’any. Les extraordinàries quan ho consideri convenient el o la President/a de la Federació, informant previament a la Junta Directiva o quan ho sol·licitin un nombre de membres que com a mínim ha de ser d’un 15%.

 

EQUIP HUMÀ

Amputats Sant Jordi es regeix per una Junta Directiva que s'encarrega de dirigir l'associació i vetllar pel compliment dels nostres objectius establerts en els estatuts, assegurant la seva sostenibilitat.Presidenta

Lorena Blanco

Secretari

Xavier Corbera

Tresorer

Carlos Lázaro

Equip tècnic

Treballadora Social

Ainhoa Quesada

Psicòleg

Xavier Corbera

Administració

Rosa Conde

Coordinació Projecte Educatiu

Miriam Aguilera

Integració Social i Logística

Gerard Nieto

Administrativa

Cristina Suils

Treballadores de la Llar

Mª del Carmen García

Habiba Ouachikh

Nelida Acuña 

Sheyla Finetti 

Laura Miró 

Flor María Villa

Twitter ASJ

Videos

Col·laboradors